Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ SUNVITA


I Postanowienia ogólne
§1

Definicje:

a) Wydawca - SUNVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 11, 01-687 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315266, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 199 500,00 zł., NIP 584-26-62-879, REGON 220690359,
b) Karta Podarunkowa – papierowa karta z przypisanym numerem identyfikacyjnym oraz
z datą wydania, wystawiana na okaziciela, o wartości określonej przez nominał na nim wydrukowany, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie stacjonarnym lub internetowym,
c) Klient – nabywca Karty Podarunkowej,
d) Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
f) Sklep – Sklep stacjonarny znajdujący się pod adresem ul. Lektykarska 11, 01-687 Warszawa, oraz Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklephildegarda.pl
g) Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie.

§2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej.


II. Wydanie Karty Podarunkowej


§ 3

1. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zakup w Sklepie stacjonarnym lub internetowym.

2. Kartę Podarunkową może odebrać Klient osobiście w Sklepie stacjonarnym lub może być przesłana na wskazany przez Klienta adres.


§ 4


1. Karta Podarunkowa może być używana w Sklepie stacjonarnym lub internetowym bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.
3. Po upływie terminu ważności nie przysługuje prawo zwrotu środków Klientowi lub Użytkownikowi.
4. Karty Podarunkowe mają wartości: 50 zł, 100 zł i 200 zł, i mogą być wykorzystane w Sklepie stacjonarnym i internetowym.


III Korzystanie z Karty Podarunkowej


§ 5

1. Wydawca realizuje w Sklepie tylko ważne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
2. Wydana Karta Podarunkowa upoważnia Klienta lub Użytkownik do nabycia dowolnego Towaru za jej pośrednictwem w Sklepie stacjonarnym i internetowym, do wysokości wartości nabytej Karty podarunkowej.
3. W przypadku zakupów poniżej wartości Karty Podarunkowej, różnica nie jest zwracana Klientowi ani Użytkownikowi.
4. Jeśli wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty Podarunkowej, Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny.
5. W wypadku gdy cena Towarów kupowanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza jej wartość nominalną, Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać w ramach tej transakcji inną Kartę podarunkową wydaną przez Wydawcę.
6. Warunkiem skorzystania z karty w Sklepie internetowym jest zaznaczenie w karcie koszyka pola “Mam kupon rabatowy”, wpisanie numeru identyfikacyjnego karty, kliknięciu w przycisk “użyj”, po którym kwota zamówienia zostanie pomniejszona o przypisaną do numeru wartość Karty Podarunkowej i dokończeniu transakcji.
7. W Sklepie internetowym mają zastosowanie punkty 2, 3, 4 powyższego paragrafu, z wyjątkiem punktu 5. Wykorzystanie drugiej i kolejnych kart jest możliwe przy oddzielnych transakcjach.   
8. Karta Podarunkowa może być realizowana tylko w całości, a po dokonaniu transakcji, Klient i Użytkownik mają obowiązek przekazać Kartę podarunkową Wydawcy.


§ 6


6. Karta Podarunkowa w żadnym przypadku nie podlega wymieniona na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi.
7. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, jednak Wydawca nie będzie weryfikował danych na Karcie Podarunkowej z danymi okaziciela.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Klientowi.


IV Zwrot towarów


§ 7

1. Towary nabyte w Sklepie stacjonarnym i internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Sklepie stacjonarnym i internetowym.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się w zależności od sposobu nabycia Karty Podarunkowej i/lub dopłaty różnicy, jeśli wartość zakupionego Towaru przekraczała nominalną wartość Karty Podarunkowej:
a) w gotówce;
b) na kartę płatniczą.


V Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej


§ 8

1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym, w godzinach otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a), lub e-mailem na adres: sklep@sunvita.com.pl.
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


VI
Postanowienia końcowe

§ 9

1. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w szczególności tych punktów i paragrafów określających warunki wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych. Jednak zmiany nie wpłyną na warunki korzystania z nabytych już Kart Podarunkowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia na stronie Sklepu internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium