Newsletter

Promocje
Wielka apteka św. Hildegardy
Wielka apteka św. Hildegardy
299,00 zł 199,00 zł
-+
szt.
Produkt dnia
ZIARNO ORKISZU 5kg GEISINGEN
ZIARNO ORKISZU 5kg GEISINGEN
57,14 zł
Nalewka z rzęsy wodnej BIO VICHTOSAN 500ml
Nalewka z rzęsy wodnej BIO VICHTOSAN 500ml
92,90 zł
-+
szt.
POWERBIOTIC CARDIO 60 KAPS | esencja probiotyczna
POWERBIOTIC CARDIO 60 KAPS | esencja probiotyczna
95,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkursu - Jak zioła i rady św. Hildegardy z Bingen odmieniają życie? – moja prawdziwa historia”. 0
Regulamin konkursu - Jak zioła i rady św. Hildegardy z Bingen odmieniają życie? – moja prawdziwa historia”.

REGULAMIN KONKURSU

"Jak zioła i rady św. Hildegardy z Bingen odmieniają życie? – moja prawdziwa historia”.

 

 • 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Organizatorem konkursu jest Sunvita Sp. z o.o., ul. Lektykarska 11 w Warszawie, 01-687, NIP: 584-266-28-79, REGON: 220690359
 2. „Konkurs” - konkurs "Jak zioła i rady św. Hildegardy z Bingen odmieniają życie? – moja prawdziwa historia” jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona nagrodą w Konkursie.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs nie ma celu zarobkowego.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, popierany, sponsorowany, powiązany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie: https://www.facebook.com/sklephildegardapl oraz https://www.instagram.com/sunvita_sklephildegardapl/
 5. Konkurs trwa od godz. 12:00 dnia 07 września 2022 do godz. 23:59 dnia 13 września 2022 r.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

 • 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook oraz Instagram.
 2. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego na udział w Konkursie. Osoba taka powinna, po poinformowaniu o zwycięstwie, do e-maila z danymi dołączyć skan takiej zgody opatrzonej czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna, datą i miejscowością.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w serwisie Facebook.com i Instagram.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook i Instagram poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" / „Obserwuj” dostępnego na Profilu Organizatora.
 5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres biuro@sunvita.com.pl Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest zachęcenie osób stosujących w praktyce zalecenia żywieniowe i filozoficzne św. Hildegardy z Bingen do opowiedzenia o swoich autentycznych doświadczeniach, w szczególności o tym: co spowodowało zainteresowanie tematem, co chciały zmienić lub jaki rezultat uzyskać, jakie działania podjęły i które produkty firmy Sunvita stosowały, jakie zmiany zaobserwowały.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Facebook.com i Instagram.com.
 3. Zadaniem Użytkownika jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym wypowiedzi odpowiadającej na pytanie: "Jak zioła i rady św. Hildegardy z Bingen odmieniają życie? – moja prawdziwa historia” - opisującej jej/jego prawdziwe obserwacje i doświadczenia związane z praktykowaniem zaleceń św. Hildegardy z Bingen oraz korzystaniem z usług i produktów firmy Sunvita.
 4. Post konkursowy zawierać będzie link do regulaminu konkursu umieszczony na stronie www.sklephildegarda.pl. Uczestnik dodający komentarz w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: Praca Konkursowa) oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu konkursu oraz posiada autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w ramach swojej pracy konkursowej.
 5. Komentarze umieszczone pod postami innymi niż post konkursowy, nie biorą udziału w Konkursie i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.com i Instagram.com.
 7. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego na portalu Facebook.com lub Instagram.com (do wyboru).
 8. Użytkownik może zamieścić wiele komentarzy, jednak tylko pierwszy będzie brany pod uwagę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu. Za treści odpowiada Uczestnik. Zamieszczone komentarze i posty nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich i zasad dobrych obyczajów. Muszą także być zgodne z regulaminem serwisu Facebook i Instagram, oraz regulaminem Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w ust. 9 powyżej, a w przypadku stwierdzenia takich treści - do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń opisanych w ust. 9 powyżej. Uczestnik ma prawo odwołać się w ramach reklamacji w terminie do 7 dni od terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 11. O wszelkich ewentualnych zmianach Regulaminu i ustaleniach organizacyjnych Organizator będzie informował na stronie www.sklephildegarda.pl
 • 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 września 2022 roku.
 2. Komisja wyłoni jednego zwycięzcę poprzez wskazanie jednej najciekawszej wypowiedzi
  spełniającej cel konkursu określony w § 4. Punkt 1.
 3. Organizator ufunduje jedną nagrodę w postaci udziału dla jednej osoby w sympozjum on-line "Czerpać ze średniowiecza w XXI wieku? Propozycja św. Hildegardy na współczesne wyzwania cywilizacyjne" odbywającego się w dniu 17 września 2022 (Strona wydarzenia: https://app.evenea.pl/event/842293-3/).
 4. O wygranej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez odpowiedź na komentarz biorący udział w Konkursie pod postem konkursowym.
 5. Uczestnik wyraża chęć otrzymania nagrody poprzez wysłanie odpowiedzi zwrotnej w formie wiadomości prywatnej do profilu Organizatora.
 6. Uczestnik jest zobowiązany odpowiedzieć w terminie 1 dnia od ogłoszenia wyników podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania dalszych informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do wydarzenia będącego nagrodą.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
 8. Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletniości zwycięzcy konkursu podczas odbioru nagrody.
 9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 10. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzcy konkursu, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”), w której skład wejdą 3 oddelegowane przez Organizatora osoby. Komisja konkursowa spisze protokół z konsultacji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: a. Odmówi przyjęcia nagrody, b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo 2 prób kontaktu z Uczestnikiem. c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 12. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Sunvita Sp. z o.o., ul. Lektykarska 11 w Warszawie, 01-687, NIP: 584-266-28-79, REGON: 220690359, biuro@sunvita.com.pl
 3. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające (pracownicy), które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach realizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
 7. a) do czasu wykluczenia Uczestnika lub zakończenia Konkursu - przez okres 30 dni od daty zakończenia Konkursu
 8. b) w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie - do czasu wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie;
 9. c) w przypadku zgłoszenia Reklamacji - do czasu jej rozpatrzenia oraz w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 10. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.
 12. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 roku.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium